اهورا مزدا سروری دانا، خدای غایی، خیر مطلق، کمال خرد و معرفت است. آفریننده‌ی خورشید، ستارگان، تاریکی و روشنایی، انسان‌ها و حیوانات و تمامی فعالیت‌های فکری و جسمی است. اهریمن، روح شریر و نقطه‌ی مقابل اهورا مزداست که همواره سعی دارد حقیقت و جهان را نابود سازد و به انسان‌ها و حیوانات آسیب برساند.

زندگی در این عالم، بازتابی از مبارزه‌ی کیهانی بین اهورا مزدا و اهریمن است

By admin