ز دانش دل پير برنا بود توانا بود هر که دانا بود

Welcome to Farhangsara

 

 

ENTER / ورود