ز دانش دل پير برنا بود توانا بود هر که دانا بود

Welcome to Farhangsara

 

This website has been blocked in Iran
این وب سایت در ایران مسدود شده است

 

ENTER / ورود