October 26, 2021

ویروس موذی کوید- ۱۹

کوید ۱۹ از خانواده ویروس های کرونا میباشد که عموما از طریق خفاش ها به حیوانات دیگر و بعد به انسان ها منتقل میشوند. سارس و مرس هم از همین خانواده ویروس هایی بودند که کوید -۱۹ فعالترین و خطرناکترین این ویروس ها تا به امروز بوده است. روند بسیار سریع شیوع و مقاوم بودن ویروس در  تقابل با محیط  باعث شده تا تمامی مردم دنیا برای کند تر کردن روند شیوع در قرنطینه به سر ببرند.

مبتلا نشویم

  • شست و شوی دست ها با صابون به مدت بیشتر از ۲۰ ثانیه
  • رعایت فاصله اجتماعی از دیگر شهروندان - ۲ متر
  • استفاده از ماسک در اماکن عمومی
  • عدم عبور و مرور های غیر ضروری در سطح شهر
  • مصرف ویتامین های س و د به میزان کافی

دنیای خلوت

Hits: 889