March 31, 2023

معرفی کتاب

کتاب بخوانید و به کتاب خواندن دعوت کنید

با کمک این تارنما زبان های جدید یاد بگیرید

خواندن کتاب ، مطالعه و تحقیق تنها راه نجات بشریت از نادانی و حماقت است. روزی تنها یک ساعت مطالعه آزاد (کتب جدا از کتب درسی) باعث آرامش اعصاب، یادگیری بیشتر، بهتر شدن حافظه و مهم تر از همه دانایی میشود. یکی از خدماتی که شهروندان جامعه امروز ایران به شهروندان فردا میتوانند بکنند جا انداختن فرهنگ مطالعه روزانه در بین کودکان و نوجوانان است. هر خانواده تنها با اختصاص دادن روزانه نیم تا یک ساعت به مطالعه خانوادگی این عادت و فرهنگ پسندیده و واجب را میتوانند در کودکان نهادینه کرده و باعث پیشرفت فرد و در نهایت جامعه شوند

Hits: 2237